Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

پوشش درز انبساط وانقباض

در رابطه با درز انبساط  همگان می دانند که بارهای جانبی ناشی از عوامل طبیعی همچون طوفان، زلزله و نوسانات دما، از عوامل بسیار مهم تاثیر گذار بر طراحی سازه ها میباشند  و لازم است در خصوص میزان تاثیر گذاری آنها و پیش بینی سیستم های مقاوم در برابر آنها تمهیداتی اندیشیده شود.
تمامی کشورها از جمله ایران آیین نامه های مفصل و دستورالعمل هایی در خصوص نحوه محاسبه مناسب این بارهای جانبی و چگونگی کاهش اثرات آنها بر ساختمانها تدوین نموده و به مرحله اجرا گذاشته اند.
یکی از موارد توصیه شده که در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران (طرح ساختمانها در برابر زلزله) نیز صراحتاً بدان اشاره شده است، تاثیر گذاری پلان هندسی سازه در میزان جذب نیروهای جانبی و تشدید اثرات آن بر سازه می باشد.
توجه به مسئله فوق الذکر از یکسو و در نظر گرفتن ذائقه بهره بردار در استفاده از طرح های پیچیده و زیبا از سوی دیگر، مهندسین طراح را در مقابل یک چالش بزرگ قرار میدهد.

گرایش به زیبائی و اشکال خاص و محدودیتهای اجرایی از یکسو و قرارگیری سازه های با رفتارهای دینامیکی متفاوت در کنار هم از سوی دیگر، میتواند در هنگام وقوع زمین لرزه سازه ها را در مقابل اثرات مضاعف مخرب قرار دهند.   

 تبدیل سازه به قطعات کوچک تر و ساده تر در پلان با به کار گیری درزهای اجرایی (درز انبساط و انقطاع) به عنوان یک راهکار موثر و ارزان قیمت که بار مالی مستقیم زیادی را نیز به پروژه تحمیل نمیکند، می توان در نظر گرفت، تا با این کار هم خواست کارفرما تامین گردد و هم رفتار سازه و میزان جذب نیروهای جانبی آن تحت کنترل در آید.
لذا اکنون با عنایت به توضیحات فوق الذکر و کاربرد روزافزون درزهای انقطاع در پروژه های ساختمانی و صنعتی و … مسئله جدیدی که فرا روی مهندسان قرار میگیرد چگونگی  
حفظ عملکرد فنی آنها است.  

پرسش های متداول

نحوه محاسبه هزینه چگونه است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۲٫Is the rate given to me accurate?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۳٫Is there a fee for getting an insurance quote?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۴٫How can I lower my insurance costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۵٫Can I get a discount for winter tires??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.