پادری آلومینیومی

نحوه مونتاژ و اندازه گیری پادری آلومینیومی

مراحل تولید پادری آلومینیومی ( یک- اندازه گیری قسمت مورد نظر(دهانه و عمق رفت وآمد دو- نحوه نصب پادری (الف/ […]