نمونه های اجرا شده
پادری آلومینیومی دکانا

پادری آلومینیومی مناسب برای بهداشت فضای داخلی، هنگامی که وارد فضای داخلی می شوید آلودگی بیرون از طریق کفش به داخل انتقال پیدا می کند.

رویال شهرک غرب

ساختمان اداری خیابان برزیل

ایرانمال

شرکت خصوصی

آزمایشگاه

فروشگاه شهر کاغذ

پادری استخر

پیمایش به بالا